top of page
  • รูปภาพนักเขียนiPhone iOS Thailand

คนละครึ่ง เฟส 4

‘คนละครึ่ง เฟส 4’ เปิดลงทะเบียนวันวาเลนไทน์ เริ่มใช้จ่ายเร็วขึ้น 21 กุมภาพันธ์ ครับ … ก.คลัง เร่งเดินหน้า “คนละครึ่งเฟส 4” เร็วขึ้น เปิดลงทะเบียน 14 ก.พ. 65 ใช้จ่าย 21 ก.พ. 65 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ห่วงใยประชาชนทุกกลุ่มทุกสาขาอาชีพ สั่งเร่งบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน จากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron ยังส่งกระทบภาพรวมเศรษฐกิจไทย มอบหมายกระทรวงการคลังเร่งรัดโครงการฯ ให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ได้กำหนดระยะเวลาการออกมาตรการไว้ประมาณช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน 2565 นายธนกร กล่าวว่า ล่าสุดกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้นำเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการกลั่นกรองเงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดการดำเนินโครงการ เช่น จำนวนสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการ วันแรกที่จะเปิดรับลงทะเบียน ซึ่งเบื้องต้นจะสามารถเปิดลงทะเบียนวันที่ 14 ก.พ. 65 และเริ่มใช้จ่ายได้ในวันที่ 21 ก.พ. 65Comments


bottom of page