วิธีตั้งค่าถ่ายภาพและโอนไฟล์ภาพ ให้เป็นไฟล์ JPEG (iOS15)