iOs 13 ให้ iPhone และ iPad ตรีมวีดีโอ, ภาพ, เสียง จากกล้องหน้าและกล้องหลังในเวลาเดียวกันฟีเจอร์Multi-Camera ในiOs 13 ซึ่งช่วยให้iPhone และiPad สามารถถ่ายทั้งภาพนิ่งและวีดีโอจากกล้องทุกตัวบันทึกภาพและบันทึกวิดีโอจากกล้องทุกตัวได้พร้อมกัน