Wi-Fi Alliance ประกาศชื่อ Wi-Fi 6E ใหม่ที่เตรียมใช้คลื่นความถี่ 6GHz ในอนาคตWi-Fi Alliance ได้ประกาศเปิดตัวมาตรฐาน Wi-Fi 6E ที่เป็นชื่อใหม่ สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ที่จะรองรับคลื่นความถี่ 6GHz ในอนาคต

Wi-Fi Alliance ประกาศชื่อ Wi-Fi 6E ใหม่ที่เตรียมใช้คลื่นความถี่ 6GHz #ในอนาคต

<